Zaječar, Kosančićev venac br.16,  tel. 019 432 333

pocetak
Početak
Doktor
Ordinacija
Procedure
Oprema
Cenovnik
Kontakt
Saveti

Vesti

Medicinske procedure: dijagnostika i terapija 


Specijalistički i subspecijalistički pregledi  
 

* Ehosonografija
* EKG
* Spirometrija

 

Laboratorija

* Holter EKG
* Testovi opterećenja
* Holter pritiska
 

Color dopler srca

* Terapija
* Laboratorija
* Priprema za UZ

Specijalistički i subspecijalistički pregledi

          U fokusu rada ordinacije su opšti internistički pregledi pacijenata i subspecijalistički kardiološki pregledi. Obe vrste pregleda  su neodvojive, sadrže detaljnu anamnezu - istoriju bolesti i detaljni pregled po funkcionalnim sistemima, putem inspekcije, palpacije, auskultacije i perkusije, te mensuracije. Takodje elktrokardiogram - EKG zapis je rutinska procedura kod svih pacijenata.

          U ordinaciji se mogu vršiti i sledeći KONSULTATIVNI pregledi drugih specijalista iz oblasti Interne medicine:

  • endokrinologa

  • hematologa

  • gastroenterolga

  • reumatologa

  • pulmologa

  • angiologa

  • nefrologa

  • infektologa

  • neurologa

 

           Postoji mogućnost zakazivanja pregleda drugih specijalista van oblasti interne medicine.

          Mogu se zakazati pregledi eksperata iz pojedinih oblasti kardiologije – profesora MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU.

          U ovoj ordinaciji možete zakazati KORONAROGRAFIJU I KATETERIZACIJU SRCA.


Ehosonografski - ultrazvučni - pregledi

          ULTRAZVUK SRCA – ehokardiografija je dominantna  ultrazvučna  delatnost.
          Pregled se vrši putem ultrazvučne sonde koja se prislanja na grudni koš pacijenta i registruje odbijene ultrazvučne signale i potom ih prikazuje na ekranu aparata, gde  se stvara slika srca  uživo (realtime). Ispitivanje srca se vrši kombinacijom više tehnika pregleda, kao što su  jednodimenzijski  M-mod, dvodimenzijski B-mod, i 3 vrste Dopplera: tehnika pulsnog, kontinuiranog i kolor dopplera.
Ehokardiografija, kao i sve ehosonografije je bezbolan, neinvazivan pregled, koji nije štetan i može se  ponavljati onoliko često, koliko je to potrebno.
          To je najinformativniji pregled u kardiologiji i daje veliki broj informacija o dimenzijama,  gradji i funkciji  srčanih struktura, i sa velikom osetljivošću otkriva bolesti koje se ne mogu otkriti kliničkim pregeldom, EKG-om i rentgenogramom srca, kao što je perikardni izliv (voda u srčanoj maramici, perikardne adhezije, trombi i tumori srca, zadebljanje srčane maramice), zadebljanje srčanog misica.
          Takodje ehokardiografski se može proceniti veličina ožiljka od infarkta, snaga srca - ejekciona frakcija (EF) u procentima.
         Tehnikama Dopplera se procenjuje značaj šumova na srcu, težina i operabilnost srčane mane i dijastolna funkcija srca.

          DRUGI ULTRAZVUČNI PREGLEDI

          EHOSONOGRAFIJA ORGANA GORNJEG TRBUHA. Posle gladovanja od 12 sati konveksnom i sektorskom sondom se prislanjanjem na kožu trbuha vizuelizuju organi koji ne sadrže vazduh - jetra, žučna kesa i žučni putevi, slezina, pankreas, bubrezi, trbušna aorta, vena cava .

          EHOSONOGRAFIJA ORGANA DONJEG TRBUHA I MALE KARLICE. Posle uzimanja  oko 1,5 litara tečnosti preko usta, vizuelizuje se mokraćna bešika, prostata u muškarca a materica i jajnici u žena.

          KOLOR DOPPLER DUPLEX EHOSONOGRAFIJA krvnih sudova vrata, ruku i nogu.
Prislanjanjem vaskularne sonde na arterije vrata i ekstremiteta se meri dimenzija krvnog suda, debljina zida, otkrivaju zadebljanja intime - ateromske ploče i suženja (stenoze) i meri dijametar i procenat stenoze a kolor i pulsnim dopplerom se mere brzine protoka, smer protoka i procenuje težina stenoze suženja krvnog suda.

          EHOSONOGRAFIJA MALIH ORGANA, tireoidne žlezde, limfnih žlezdi, testisa, mekih potkožnih tkiva i dojki. Prislanjanjem sonde na kožu iznad navedenih organa vizuelizuje se veličina i ehostruktura navedenih organa.


Priprema bolesnika za ultrazvučni pregled

          PRIPREMA BOLESNIKA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA obuhvata "čišćenje" crevnih vijuga od sadržaja i gasova a sastoji se u uzimanju 4 tbl. DULCOLAX-a posle laganog ručka i 2 tbl DULCOLAX-a nakon lagane večere.
Napred navedene lekove treba uzeti dan uoči pregleda.
Ručak i večera sa dosta tečnosti. Ne konzumirati pasulj, meso, slatkiše, gazirane sokove, mleko.
Sa sobom poneti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.
Na dan pregleda ne doručkovati.

          PRIPREMA BOLESNIKA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED MALE KARLICE (mokraćna bešika, prostata, genitalni organi). Na dan pregleda i to 2 sata uoči pregleda: Bolesnik treba da popije 1 litar tečnosti (voda, prirodni sok, nezasladjen čaj). Ne mokriti posle toga. Na dan pregleda ne doručkovati


Elektrokardiografija i spirometrija

          ELEKTROKARDIOGRAFIJA sa monitoringom je metoda gde se prati 10 kanala sa kompletnim softverom za analizu intervala PQ,QRS, QTc i EKG talasa i štampa elektrokardiogram u 2 x 6 kanala i u sebi poseduje program za tzv. mirni holter i ergometrijski test.

          SPIROMETRIJA je metoda gde se u modifikovanu cev svom snagom uduva a zatim uvuče vazduh i mere se protoci, brzine i zapremine izdahnutog i udahnutog vazduha. Spirometrija daje sve parametre respiratorne funkcije uključujući FEV1, PEF sa kopletnom krivom protok-volumen u inspirijumu i ekspirijumu.


Holter EKG i holter pritiska

          HOLTER EKG (24-časovno kontinuirano registrovanje EKG pri svim aktivnostima- ambulatorno merenje) se izvodi stavljanjem aparata vezanog oko pojasa pacijenta koji beleži rad srca svih 24 časa pri svim aktivnostima. Aparat je kablovima povezan sa samolepljivim elektrodama koje su aplikovane na predhodno obrijanu i alkoholom očišćenu kožu grudnog koša - lepi se 7 elektroda. Postoji dugme marker za tegobe kada pacijent oseti bilo koju nelagodnost.
Aparat registruje 3 EKG kanala koji se izaberu, najčešće V1,V3,V5.
Zapis EKG se preko flesh memorijske kartice prebacuje na hard disk kompjutera i tada se analizairaju sledeće funkcijea; srednja srčana frekvenca, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvence kao nezvisan prognostički marker u infarktu miokarda.

          HOLTER PRITISKA (24-časovno merenje pritiska pri svim dnevnim aktivnostima) se izvodi stavljanjem aparata oko pojasa a manžetna za merenje pritiska se stavlja na nadlakticu. On se komjuterski programira da svakih 10 minuta meri krvni arterijski pritisak i puls i to se kompjuterski analizira i daje graficki prikaz pritiska na oko 100 merenja pritiska sa pulsom, srednjim pritiskom i analizom dnevno-nocnih varijacija -dipper-ili non dipper. Kod non-dippera izostaje noćni pad pritiska za 10 do 20% i oni su pod rizikom za moždani udar, infarkt miokarda, maligne aritmije i naprasnu smrt. U SAD je neophodan holter pritiska kao rutinske procedurade da bi se postavila dijagnoza hipertenzije. Postoji dugme marker tegoba koje se pritisne pri tegobama, da bi se odredilo da li je uzrok tegoba skok ili pad pritiska ili nesto drugo.


Testovi opterećenjem u kardiologiji

          a) ERGOMETRIJSKI elektrokardiografski kontinuirani test po Bruce-u putem fizičkog opterećenja na ergobiciklu
          Ergometrijski elektrokardiografski kontinuirani test po Bruce-u putem fizičkog opterećenja na ergobiciklu sa opterećenjem od 25W do čak 400W. Test se izvodi modifikovanim protokolom po Bruceu, gde se svaka tri minuta povećava opterećenje za 25 W, tako da se za 15 minuta postiže V - peti stepen opterećenja sa 150 W koje je apsolutno dovoljno za potpunu procenu funkcionalne koronarne rezerve, odnosno da li pacijent ima ili nema anginu pectoris. Pacijent u sedećem položaju okreće pedele brzinom 60/min a na grudima su nalepljene electrode i prati se dvanaestokanalni EKG na monitoru marke "Shiller" uz snimanje EKG-a i merenje arterijskig pritiska na svakom stepenu opterećenja. Kada je cilj testa dijagnostički, pacijent treba da perkine lekove koji mogu da utiču na rezultat testa 36 sati ranije, i da ne doručkuje.

          b) STRESS EHOKARDIOGRAFSKI ERGOMETRIJSKI kontinuirani test po Bruce-u putem fizičkog opterećenja na ergobiciklu.
          Stres ehokardiografski ergometrijski kontinuirani test po Bruce-u putem fizičkog opterećenja na ergobiciklu gde se uz sve opisano pod a) radi eho srca pre opterećenja, kao i neposredno posle silaska sa bicikla - pacijent legne na krevet i uradi se ehokardiografska analiza pokretljivosti zidova leve komore i njihovog debljanja, da bi se i u slučaju odsustva EKG promena, otkrila blaža suženja koronarnih arterija, odnosno kod prisustva ekg promena odbacila dijagnoza angine pectoris kod nepostojanja anomalija pokretljivosti.

          c) FARMAKOLOŠKI STRESS EHOKARDIOGRAFSKI TEST (Dippy stress echo) putem intravenske infuzije dipiridamola (persantin).
          Framakološki stress ehokardiografski test (Dippy stress echo) putem intravenske infuzije dipiridamola (persantin) u toku 4 ili 6 minuta. Na taj način se širenjem svih krvnih sudova od strane leka smanjuje protok u delu srčanog mišića koji ishranjuje značajno sužena koronarna arterija (više od 60% suženje promera). To mesto na srčanom mišiću koje postaje manje pokretljivo ili se slabije deblja (nekad postaje potpuno nepokretljivo) se otkriva pomoću simultanog ehokardiografskog pregleda koji traje za sve vreme testa - oko 15 do 20 minuta. U slučaju težih tegoba pri opterećenju lekom, daje se drugi lek aminofilin, koji neutrališe nuspojave i prekida bol u grudima.

          d) DOBUTAMINSKI STRES EHO TEST

          e) KOMBINOVANI test putem fizičkog opterećenja na ergobiciklu i farmakološkog opterećenja davanjem dipiridamola je vrlo koristan za otkrivanje blažih oblika suženja koronarnih arterija..

          f) HIPERVENTILACIJONI TEST za dijagnostiku vazospastične angine pectoris.

          g) MIBI perfuziona stress test scinigrafija miokarda je alternativni i najosetljiviji test u blažim suženjima i atipičnim oblicima angine pectoris i preko ove ordinacije se može posredovati u zakazivanju ovog testa Službi Nuklearne medicine Zdravstvenog centra Zaječar.


Terapijske procedure

          Odnose se na stanja koja ne zahtevaju hitnu hospitalizaciju na Internom odeljenju i Koronarnoj jedinici

a) Davanje intramuskulane i intravenske injekcije

b) Intravenske injekcije i infuzije antihipertenziva za lečenje hipertenzivnih kriza uz EKG monitoring po sistemu dnevne bolnice.

c) Intravenske injekcije i infuzije antiaritmika za lečenje ventrikularnih i supraventrikularnih aritmija uz EKG monitoring po sistemu dnevne bolnice.

d) Intravenske injekcije i infuzije diuretika i inotropnih lekova antiaritmika za lečenje hronične dekompenzacije srca uz EKG monitoring po sistemu dnevne bolnice.

e) Pripremljene elektrokonverzije sinhronim DC schokom.

f) abdminalne, pleuralne i perikardne dijagnostičke i evakuacione punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Takodje postoji mogićnost lečenja putem dnevne bolnice kod aritmija, hipertenzivnih kriza, sračne dekompenzacije i pripremljene elektrokonverzije aritmija putem sinhronog DC schocka i stanja koja ne zahtevaju hitnmu hospitalizaciju u koronarnoj jedinici.

g) Kompletna kardiopulmonalna reanimacija sa masažom srca, intubacijom i veštačkim disanjem sa oksigenoterapijom, defibrilacijom i davanjem i.v injekcija i infuzija lekova.


Laboratorijske analize

a) LABORATORIJSKE ANALIZE koje se mogu raditi putem visoko preciznog aparata "ROCH Reflotron" koji radi 18 biohemijskih analiza – suva laboratorija iz venske krvi:
Hemoglobin, glikemija, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, jon kalijuma, mokraćna kiselina, SGOT (AST), SGPT (ALT), kreatinfosfokinaza (CPK ili CK), alkalna fosfataza, gama-glutamil-transferaza, bilirubin, ukupna i pankreasna amilaza.

b) Opšti pregled urina na 10 analiza, kreatinin u urinu.

c) Glikemija iz kapilarne krvi - prsta i glikozurija.

d) Sedimentacija krvi (SE) i C-reaktivni protein.

e) Protrombinsko veme i INR iz venske krvi putem najpreciznije metode aparotom "Roche Coagulocheck"

f) CARDIAC READER radi enzimoimunoesej metodom troponin T najbolji biomarker za nestabilnu anginu i mikroinfarkt miokarda, kada je negativna CK, D-dimer i mioglobin.

URL: http://www.drbastac.co.rs
E-mail: Privatna internistička ordinacija "dr Bastać" (dbastac.ordinacija@gmail.com)
Webmaster: baske
©2005 Copyright dr Bastać. Sva prava zadržana.
Revised -- 20. februar 2009.